• Blockhomes AB

  • Anmälan om förvärv av aktier i Blockhomes

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

ÖVERSIKT

Blockhomes är ett ekosystem där allmänheten för första gången i historien kan delta i stora fastighetsaffärer som tidigare endast var tillgängliga för institutionella kunder, till exempel stora banker eller nationella placeringsfonder. Styrkan i Blockhomes är att vi kopplar digitaliserade tillgångar genom smart kontraktsteknik på blockchain med befintliga fastighetsobjekt. Vi har här funnit ett sätt att låta enskilda investerare engagera sig och dra nytta av fastighetsaffärer utan behovet av stora summor pengar. Samtidigt har vi inkommande fastighetsprojekt som man direkt kan göra sina investeringar i. Till exempel, om du för närvarande skulle delta i mycket gynnsamma fastighetsaffärer som vanligtvis resulterar i 30-50 % avkastning om några år, skulle du vanligtvis behöva ha minst en miljon euro att investera i affären för att inte fastighetsutvecklarna skulle se dig som slöseri med tid. Eftersom det är mycket administrativt arbete involverat i att ta in pengar, fastställa kontrakten och säkerställa att betalning av ränta och avkastning sker konsekvent över den avtalade tidsperioden.

 

”Ekosystemet som Blockhomes är, sammankopplar vardagliga investerare med institutionella investeringsmöjligheter inom fastigheter. Vårt system ger tillgång till projekt som tidigare bara var tillgängliga för de lyckosamma få eller personer på insidan. Blockchain teknologin öppnar alla förutsättningar för att skapa transparens och möjligheter och Blockhomes är där och leder vägen genom smarta kontraktsinvesteringar som kan betalas via flera olika kryptovalutor” – Matthew Connelly, Styrelsemedlem

 

Nu när vi har smart kontraktsteknik som kan automatisera den administrativa processen för betalningsmottagande, utfärdande av räntebetalningar enligt överenskommelsen och också knyta in ett kontrakts-/dokumentationslager för det som är överenskommet (såsom egendomshandlingar), har vi nu ett sätt där vi kan ha en mer inkluderande natur för alla typer av investerare från alla samhällsskikt. Plattformen Blockhomes personifierar de nya möjligheterna vi kommer att få med smart kontraktsteknik och den är i princip färdigutvecklad.

 

VARFÖR SKA MAN INVESTERA?

  • Bli delägare i en innovativ Fintechplattform – Teamet bakom Blockhomes har tagit fram en applikation som gör det enkelt, snabbt och flexibelt att göra investeringar i fastigheter. Via Blockhomes kan man alltid investera i fastigheter med mindre belopp och med valfri valuta, inklusive kryptovalutor.
  • Premie till investerare i första emissionen – Teamet bakom Blockhomes har en lång erfarenhet av den nya blockchaintekniken både tekniskt och finansiellt. Blockhomes är ett stabilt sätt att förvalta kryptovaluta, där den inte får en berg-och dalbaneutveckling, utan man låser den i fast kapital som fastigheter.
  • Bli delägare i en plattform som tar transaktionsavgifter utan att ta risk – Blockhomes tar aldrig del eller risk i de transaktioner som går genom systemhet. Liksom bankers stabilaste intäkter är trasaktionsavgifter utan risk. Så arbetar även Blockhomes, med stora volymer och debitering i transaktionen med full kontroll.

 

BAKRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSION

Blockhomes kom till på grund av låsningarna i fastighetsmarknaderna, att hitta kapital till nya bostäder så att människor får möjlighet att välja bostad samtidigt kan samma människor investera i vår modell både kunna bo och investera i boende.

Blockhomes satsar nu fullt ut på att färdigställa den plattform som möjliggör för mindre investerare att investera i högavkastande fastighetsprojekt samt för fastighetsutvecklare att hitta finansiering för verksamheten. Mitt emellan står Blockhomes med sin plattform och tar en avgift för matchningen mellan investerare och fastighetsutvecklare.

Människorna bakom Blockhomes har spetskompetens inom såväl Blockchainteknologi som fastighetsmarknaden. ZeeBee Ventures APS förvärvade genom en riktad emission samtliga aktier i bolaget och tillförde i transaktionen byggrätter för ca 150 st lägenheter, värdet på byggrätterna överstiger vida den bolagsvärdering som förespeglas i investeringserbjudandet. Tillgången är en stabil grund att stå på men inte en likvid tillgång. Utvecklingen av plattformen har skett utom bolagiserad form vilket innebär att alla förändringar vid tidpunkten för offentliggörandet av detta emissionsmemorandum riskerar att inte ha registrerats hos Bolagsverket. Ändringshandlingar har inskickats till Bolagsverket och den tillträdande styrelsen garanterar att det som förespeglas i detta memorandum är det som ändringshandlingarna avser. Det är ett stort antal ändringar med allt från firmanamn till aktiekapital. Ändringarna är dock godkända av alla involverade parter och ligger för registrering vilket innebär att ändringarna högst sannolikt kommer att effektueras under teckningsperioden. Bolaget i sig är inte tidigare brukat utan har legat vilande sedan grundandet 2017.

Blockhomes avser nu, att med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman, genomföra en nyemission på maximalt 3500000 SEK, fördelat på 10 000 000 aktier, motsvarande ca 17 % av bolagets aktier efter fulltecknad nyemission. Emissionmedel ska uteslutande användas för färdigställande av teknisk plattform och i övrigt följa den affärsplan med tidslinje som finns upprättad.

 

BEHOVET FRÅN FASTIGHETSMARKNADEN

Enligt preliminära siffror från SCB påbörjades drygt 37 000 lägenheter under första halvåret 2016, vilket innebar en ökning med 30 % från föregående år. 2017 påbörjades 68 900 bostäder enligt rapporten. Merparten av de nya lägenheterna, 30 450 stycken, byggdes i flerfamiljshus medan småhus endast stod för 7 150 påbörjade lägenheter. Fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder enligt Boverket.

Den något avstannade byggtakten 2018 beror helt på att bostadsrätterna inte går att sälja i storstäderna. Enligt Boverkets prognos behöver det byggas sju bostäder per 1 000 invånare fram till 2025 enligt analysen. Byggtakten skulle alltså behöva ökas betydligt i många delar av landet. Det är i huvudsak bostadsrätter som förväntas minska. Men utfallet kan påverkas både av hur hushållens förväntningar utvecklas och hur bostadsutvecklarna möter det nya läget. Efterfrågan på nyproduktion kan stärkas när bostadsmarknaden uppfattas som stabil. Förutsättningarna i samhällsekonomin är goda.

Boverket räknar med att byggandet av hyresrätter minskar något i år, men ökar totalt sett under 2019. Minskningen kan bland annat komma ske på marknader där det redan har byggts mycket. De förstärkta investeringsstöden underlättar produktionen av hyresrätter även i orter med höga produktionspriser, men vi bedömer att det i huvudsak ger eff ekt på lite längre sikt. Antalet påbörjade bostäder i småhus förväntas minska något. Boverket menar också att eventuella stigande räntekostnader och sämre ekonomi för hushållen i kombination med ökad produktion kan leda till minskad efterfrågan på bostadsrätter och småhus i framtiden, samtidigt som det potentiellt kan möjliggöra byggandet av fler hyresrätter. Det är viktigt att komma ihåg att antalet påbörjade bostäder inte nödvändigtvis är lika många som de som slutligen byggs.

 

 

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling. Dessa risker inkluderar bland annat följande huvudsakliga bransch- och verksamhetsrelaterade risker. Bland tänkbara risker ingår: Begränsade resurser. Bolaget är litet med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Det finns risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget därmed drabbas av finansiell såväl som operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner. Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten, intjäningsförmåga och kapitalbehov. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Försäljningsrisk. Det föreligger risk att de projekt som Bolaget säljer, inte får det genomslag på marknaden som förespeglats i detta Memorandum.

Konkurrens, Blockhomes agerar på en konkurrensutsatt marknad. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. olika yttre omständigheter såsom till exempel. konkurrens, regulatoriska krav och konjunkturläge kan innebära att produkternas lönsamhet utvecklas sämre än vad styrelsen idag har anledning att förvänta sig.

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Blockhomes är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

 

Vårt team

Styrelse och företrädare

Oliver Donovan

VD och Styrelsemedlem

Oliver Donovan har en utbildning i International Business and Marketing från University of Manchester. Han har arbetat på Barclay bank med ett rotationsprogram och på HSBC Investment Bank med fokus på FICC schweiziska institutionella, samt på ERA med forskningsprojekt för investmentbankkunder. Från 2008 var han vd åt Execuzen, därefter arbetade han i ledningsgruppen som CFO med affärs- och marknadsutveckling på Michael Page International. 2013 grundande han Wozedu, ett team med 15 anställda med arbetsområdena marknadsstrategi, personal och utveckling med tillväxt i initial beta UK-marknaden.

Matthew Connelly

Styrelsemedlem

Matthew Connelly är en entreprenör ursprungligen från Chicago, USA med en mjukvaruutvecklings- och marknadsföringsbakgrund och har arbetat med digitalmarknadsföring i snart 20 år. I slutet av 2015 hittade Matthew blockchain-tekniken när han undersökte IoT och upptäckte Ethereum-projektet. Kort därefter i januari 2016 utvecklade han sin första token på Ethereum-plattformen för teständamål och har sedan dess varit helt nedsänkt i olika tillämpningar av blockchain-teknik. Matthew har stor vana att arbeta med open source blockchain-plattformarna, deras konsensusalgoritmer och vilka som bäst bästa passar för olika affärslösningar.

Anastasios Kellidis

Styrelsemedlem

Anastasios Kellidis har läst national- och företagsekonomi på Uppsala Universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet. Innan avslutad utbildning startade han upp ett bolag med inriktning i redovisning och ekonomisk rådgivning. Efter en kort period valde han att gå med i en större företagsgrupp och har sedan dess arbetat med frågor av ekonomisk och organisatorisk karaktär. Han arbetar idag med utveckling av olika verksamhetsprojekt.

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

3.500.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs 0.35 SEK

Värdering 20.02 MSEK

Ställda garantier 50 %

Minimiinvestering 5.250 SEK