• Blockhomes Global AB

  • Anmälan om förvärv av aktier i Blockhomes

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

ÖVERSIKT

Blockhomes är ett ekosystem där allmänheten för första gången i historien kan delta i stora fastighetsaffärer som tidigare endast var tillgängliga för institutionella kunder, till exempel stora banker eller nationella placeringsfonder. Styrkan i Blockhomes är att vi kopplar digitaliserade tillgångar genom smart kontraktsteknik på blockchain med befintliga fastighetsobjekt. Vi har här funnit ett sätt att låta enskilda investerare engagera sig och dra nytta av fastighetsaffärer utan behovet av stora summor pengar. Samtidigt har vi inkommande fastighetsprojekt som man direkt kan göra sina investeringar i. Till exempel, om du för närvarande skulle delta i mycket gynnsamma fastighetsaffärer som vanligtvis resulterar i 30-50 % avkastning om några år, skulle du vanligtvis behöva ha minst en miljon euro att investera i affären för att inte fastighetsutvecklarna skulle se dig som slöseri med tid. Eftersom det är mycket administrativt arbete involverat i att ta in pengar, fastställa kontrakten och säkerställa att betalning av ränta och avkastning sker konsekvent över den avtalade tidsperioden.

 

”Ekosystemet som Blockhomes är, sammankopplar vardagliga investerare med institutionella investeringsmöjligheter inom fastigheter. Vårt system ger tillgång till projekt som tidigare bara var tillgängliga för de lyckosamma få eller personer på insidan. Blockchain teknologin öppnar alla förutsättningar för att skapa transparens och möjligheter och Blockhomes är där och leder vägen genom smarta kontraktsinvesteringar som kan betalas via flera olika kryptovalutor” – Matthew Connelly, Styrelsemedlem

 

Nu när vi har smart kontraktsteknik som kan automatisera den administrativa processen för betalningsmottagande, utfärdande av räntebetalningar enligt överenskommelsen och också knyta in ett kontrakts-/dokumentationslager för det som är överenskommet (såsom egendomshandlingar), har vi nu ett sätt där vi kan ha en mer inkluderande natur för alla typer av investerare från alla samhällsskikt. Plattformen Blockhomes personifierar de nya möjligheterna vi kommer att få med smart kontraktsteknik och den är i princip färdigutvecklad.

 

VARFÖR SKA MAN INVESTERA?

  • Bli delägare i en innovativ Fintechplattform – Teamet bakom Blockhomes har tagit fram en applikation som gör det enkelt, snabbt och flexibelt att göra investeringar i fastigheter. Via Blockhomes kan man alltid investera i fastigheter med mindre belopp och med valfri valuta, inklusive kryptovalutor.
  • Premie till investerare i emissionen – Teamet bakom Blockhomes har en lång erfarenhet av den nya blockchaintekniken både tekniskt och finansiellt. Blockhomes är ett stabilt sätt att förvalta kryptovaluta, där den inte får en berg-och dalbaneutveckling, utan man låser den i fast kapital som fastigheter.
  • Bli delägare i en plattform som tar transaktionsavgifter utan att ta risk – Blockhomes tar aldrig del eller risk i de transaktioner som går genom systemhet. Liksom bankers stabilaste intäkter är trasaktionsavgifter utan risk. Så arbetar även Blockhomes, med stora volymer och debitering i transaktionen med full kontroll.

 

BAKRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSION

Blockhomes kom till på grund av låsningarna i fastighetsmarknaderna, att hitta kapital till nya bostäder så att människor får möjlighet att välja bostad samtidigt kan samma människor investera i vår modell både kunna bo och investera i boende.

Blockhomes satsar nu fullt ut på att färdigställa den plattform som möjliggör för mindre investerare att investera i högavkastande fastighetsprojekt samt för fastighetsutvecklare att hitta finansiering för verksamheten. Mitt emellan står Blockhomes med sin plattform och tar en avgift för matchningen mellan investerare och fastighetsutvecklare.

Blockhomes har pågående projektutveckling i Burundi exemplifierade i korta filmer vilka finns presenterade på bolagets website https://blockhomes.io/field-reports.

Människorna bakom Blockhomes har spetskompetens inom såväl Blockchainteknologi som fastighetsmarknaden. Sprinkle AB förvärvade genom en riktad emission samtliga aktier i bolaget och tillförde i transaktionen byggrätter för ca 150 st lägenheter, värdet på byggrätterna överstiger vida den bolagsvärdering som förespeglas i investeringserbjudandet. Tillgången är en stabil grund att stå på men inte en likvid tillgång. Utvecklingen av plattformen har skett utom bolagiserad form vilket innebär att alla förändringar vid tidpunkten för offentliggörandet av detta emissionsmemorandum riskerar att inte ha registrerats hos Bolagsverket. Ändringshandlingar har inskickats till Bolagsverket och den tillträdande styrelsen garanterar att det som förespeglas i detta memorandum är det som ändringshandlingarna avser. Ändringarna är dock godkända av alla involverade parter och ligger för registrering vilket innebär att ändringarna högst sannolikt kommer att effektueras under teckningsperioden. Bolaget i sig är inte tidigare brukat utan har legat vilande sedan grundandet 2017.

Blockhomes avser nu, att med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman, genomföra en nyemission på maximalt 3500000 SEK, fördelat på 10 000 000 aktier, motsvarande ca 17 % av bolagets aktier efter fulltecknad nyemission. Emissionsmedel ska uteslutande användas för färdigställande av teknisk plattform och i övrigt följa den affärsplan med tidslinje som finns upprättad.

 

BEHOVET FRÅN FASTIGHETSMARKNADEN

Enligt preliminära siffror från SCB påbörjades drygt 37 000 lägenheter under första halvåret 2016, vilket innebar en ökning med 30 % från föregående år. 2017 påbörjades 68 900 bostäder enligt rapporten. Merparten av de nya lägenheterna, 30 450 stycken, byggdes i flerfamiljshus medan småhus endast stod för 7 150 påbörjade lägenheter. Fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder enligt Boverket.

Den något avstannade byggtakten 2018 beror helt på att bostadsrätterna inte går att sälja i storstäderna. Enligt Boverkets prognos behöver det byggas sju bostäder per 1 000 invånare fram till 2025 enligt analysen. Byggtakten skulle alltså behöva ökas betydligt i många delar av landet. Det är i huvudsak bostadsrätter som förväntas minska. Men utfallet kan påverkas både av hur hushållens förväntningar utvecklas och hur bostadsutvecklarna möter det nya läget. Efterfrågan på nyproduktion kan stärkas när bostadsmarknaden uppfattas som stabil. Förutsättningarna i samhällsekonomin är goda.

Fortsatt stort behov av bostäder enligt Boverket som rapporterar att läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden.

Ungdomar är en av de grupper som har svårast att få tag i en bostad. Den vanligaste åtgärden som kommunerna gör för att underlätta ungdomars bostadssituation är en generell satsning på bostadsbyggande. Det saknas även bostäder för studenter i landets högskolekommuner.  Bostadssituationen för nyanlända är fortfarande mycket ansträngd, även om läget har stabiliserats något vilket dock snabbt kan förändras om anhörig invandringen ökar, något bl a Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) flaggar för. Antalet kommuner som bedömer underskott på särskilda boendeformer för äldre har ökat med elva kommuner sedan förra året. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar och en planering för särskilda boenden för äldre sker i kommunerna. Trots detta är det cirka en tredjedel av kommunerna som bedömer att behovet inte kommer att vara täckt om fem år.

Boverket menar också att eventuella stigande räntekostnader och sämre ekonomi för hushållen i kombination med ökad produktion kan leda till minskad efterfrågan på bostadsrätter och småhus i framtiden, samtidigt som det potentiellt kan möjliggöra byggandet av fler hyresrätter. Det är viktigt att komma ihåg att antalet påbörjade bostäder inte nödvändigtvis är lika många som de som slutligen byggs.

 

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling. Dessa risker inkluderar bland annat följande huvudsakliga bransch- och verksamhetsrelaterade risker. Bland tänkbara risker ingår: Begränsade resurser. Bolaget är litet med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Det finns risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget därmed drabbas av finansiell såväl som operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner. Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten, intjäningsförmåga och kapitalbehov. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Försäljningsrisk. Det föreligger risk att de projekt som Bolaget säljer, inte får det genomslag på marknaden som förespeglats i detta Memorandum.

Konkurrens, Blockhomes agerar på en konkurrensutsatt marknad. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. olika yttre omständigheter såsom till exempel. konkurrens, regulatoriska krav och konjunkturläge kan innebära att produkternas lönsamhet utvecklas sämre än vad styrelsen idag har anledning att förvänta sig.

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Blockhomes är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Vårt team

Styrelse och företrädare

Peter Wittsten

Styrelseledamot

Peter har examen som civilingenjör och i ekonomi vid Lunds universitet. Han har arbetat med projektutveckling och verksamhet i Europa, USA och delar av Afrika. Han blev utnämnd till MD för det danska bolaget NCC 1980. Var direktör för Danica Ejendomme, då Danmarks största fastighetsinvesterare och sedan som MD för CB Richard Ellis, Danmark (största fastighetsrådgivaren i världen).

Ian Cassiman

VD, Blockhomes AB

Har arbetat med global produktlanseringsprocess som Global Product Manager; Landade det första Marriottkontot för Thailand; utvecklade nya hemförsäkringsprodukter baserade på IoT Smart Home-teknik. Arbetet med tillverkningsprojektteam som är baserade i Kina och Taiwan Dessutom har han MBA-, PMP- och Product Management Professionalcertifikat.både nationellt och internationellt.

Anders Årling

Chairman

Utbildad i ekonomi på Stockholm Universitet och i management på Wharton business school. Var Head of Treasury & Trading Department påNordbanken US Group. Sedan finanschef åt Securumkoncernen och vd för Securum Treasury AB. Var Group Treasurer på Skanska samt vd på Skanska Financial Services AB och Skanska InfrastructureDevelopment AB. Nu konsult inom treasury management, företagsfinansiering och strukturella investeringar.

Thony Norelli

COO/Investor Relations

Visionären, med ett brinnande intresse för entreprenörskap inom samhällsutveckling och med en lång erfarenhet inom fastighetsprojektering och affärsutveckling innebär att han har en avgörande kunskap om branschen. Förutom rollen som delägare i Sprinkle Group arbetar han som COO.

Alexander Meyer

Styrelseledamot

Har sedan 2004 drivit egen advokatbyrå. Sedan 2007 specialicerat sig på industriell äganderätt och sedan 2008 har han som advokat arbetat med anställningsrätt. Han har stor erfarenhet av internationella affärsrättsliga mandat och projekt, Han har deltagit i internationella M & A-projekt och har en specialisering inom EDP, IT-plattformar. Har också tidigare arbetat som advokat det noterade bolaget NeuerMarkt och har varit produktchef för onlineprodukter.

Matthew Connelly

Styrelseledamot

En entreprenör ursprungligen från Chicago, USA med en mjukvaruutvecklings- och marknadsföringsbakgrund och har arbetat med digitalmarknadsföring i snart 20 år. I slutet av 2015 hittade Matthew blockchainteknikendär han undersökte IoT och upptäckte Ethereum-projektet. Kort därefter i januari 2016 utvecklade han sin första token på Ethereum- plattformen för teständamål och har sedan dess varit helt nedsänkt i olika tillämpningar av blockchainteknik.

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

3.500.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs 0.35 SEK

Värdering 20.02 MSEK

Ställda garantier 50 %

Minimiinvestering 5.250 SEK