Användarvillkor

Det är förknippat med stora risker att investera i onoterade tillväxt­bolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta tid innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Den information om bolagen som visas på Raise Reach kommer från bolagen själva och Raise Reach har inget ansvar för den informationen. Raise Reach genomför granskningar av bolagen och dess ledning men ansvaret ligger hos bolagens styrelser.

Vi är inte ett värdepappersbolag eller Corporate Finance företag. Vi jobbar modernt och integrerat med våra kunder där vårt gedigna nätverk är grunden för goda resultat. Kompetens, erfarenhet och högteknologiska Fintech-lösningar ihop med vår starka position på marknaden är nyckeln till framgång.

Raise Reach bedriver inte finansiell rådgivning eller annan tillståndspliktig verksamhet. Raise Reach är en finansiell kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster relaterade till IR, PR, kommunikation och nätverksbaserad finansiering (crowd funding). Raise Reach är inte mottagare eller förmedlare av de transaktioner som sker mellan konsumenter och bolagets kunder. Investeringar hos Raise Reach kunder är förenade med risk och pengar som investeras kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vår personal har inte rätt att varken rekommendera eller avråda ett finansiellt beslut, vår uppgift är att lägga fram så mycket fakta som möjligt och visa på förutsättningarna för en transaktion med våra kunder.

 


RAIRE INVEST AB (publ)

Box 5109, 102 43 Stockholm
info@raisereach.com

Allmänt

Genom godkännandet av dessa ”användarvillkor för raisereach.com” (”Användarvillkoren”) betraktas du som en ”Investerare” (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

Du är intresserad av att framgent erhålla erbjudanden om investeringar i onoterade och noterade värdepapper emitterade av publika aktiebolag.

Du minst är 18 år gammal, att du godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda företaget vid dessa Användarvillkor samt att du på företagets vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet.

Representerar ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.

 

Om Raise Reach™

Raise Reach driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) bestående av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på raisereach.com (”Anslagstavlan”) har anmält sitt intresse för emissioner och i övrigt godkänt Användarvillkoren (”Investerare”). Anslagstavlan utgör en länk mellan bolag i behov av kapital (”Bolag”) och Investerarna. I inloggat läge på Anslagstavlan har Investeraren möjlighet att fylla i en teckningssedel och/eller anmäla intresse för specifika Investeringar. Investeraren undertecknar en separat distribuerad elektronisk teckningssedel. Anmälan är att betrakta som en teckningssedel och är bindande för Investeraren. Juridisk bundenhet uppstår först i samband med undertecknandet av den elektroniska teckningslistan.

Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs och administreras av RAIRE Invest AB (publ) (556802-5612), Box 5109, 102 43 Stockholm (”Raise Reach”).

Raise Reach utgör en renodlad länk mellan Investerare och Bolaget innebärande att Raise Reach varken direkt eller indirekt driver, förvaltar, äger eller ansvarar för någon Investering. Raise Reach hanterar inget kapital och mottager inga betalningar.

 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär i samband med registrering. Vidare så sker identitetskontroll innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan i Scrive undertecknas med hjälp av BankID.

Som ett led i Raise Reach åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form – inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta Raise Reach på info@raisereach.com för eventuella frågor om detta.

 

Investerare utanför Sverige/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan eller annan information får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

 

Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och allmänt accepterade normer.

Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje man som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje man samt är skyldig att omedelbart informera Raise Reach för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer.

Raise reach förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som ”Investerare” för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt Raise Reach uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada Raise Reach och/eller Anslagstavlan.

 

Immateriella rättigheter

Investeraren är medveten om att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och åtar sig att inte använda eller nyttja dessa. Raise Reach upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter och övrigt innehåll som finns på Anslagstavlan.

 

Personuppgifter

Raise Reach behandlar Investerarens personuppgifter, information om användandet av Anslagstavlan och andra uppgifter som anges vid registrering och senare vid bruk av Anslagstavlan, fullföljandet av Investeringar eller i kontakt med Raise Reach. Investeraren godkänner att Raise Reach behandlar personuppgifter i syfte att (i) Investeraren ska erhålla relevant information och erbjudanden från Raise Reach och av Raise Reach valda samarbetspartners (ii) administrera, tillhandahålla och utveckla Anslagstavlan, Raise Reach samt de tjänster som dessa erbjuder eller framgent kan komma att erbjuda (iii) administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket (iv) marknadsföra Raise Reach, och Raise Reach samarbetsparters, produkter och tjänster samt för att informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Raise Reach tjänster (v) analysera Investerarens användning av Anslagstavlan samt fullföljda Investeringar (vi) säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet, föra statistik, övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Raise Reach eller annans rättighet enligt Användarvillkoren (vii) möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Raise Reach eller dess verksamhet (viii) utföra marknads- och kundanalyser (ix) utföra allmän affärs- och metodutveckling (x) uppfylla sina åtaganden vad gäller motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism vilket bland annat inkluderar insamlande av information från kundkännedomformulär, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor etc samt (x) uppfylla andra skyldigheter enligt lag, förordning eller interna föreskrifter. Investeraren godkänner att Raise Reach utsedda samarbetspartners behandlar Investerarens personuppgifter. Investeraren har rätt att högst en gång om året erhålla information om hur Raise Reach behandlar uppgifter om Investeraren. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Raise Reach. Investerare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Investerare önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska Investeraren kontakta Raise Reach på info@raisereach.com och ange sitt fulla namn och, om möjligt, det användarnamn och den e-postadress som användes vid registreringen.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Raise Reach eller Raise Reach samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Investeraren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Raise Reach på info@raisereach.com

För att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor har Raise Reach rätt att lämna ut information om Investerare till myndigheter såsom Skatteverket samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till Raise Reach som kan komma att behandla personuppgifter för Raise Reach räkning. Raise Reach har även rätt att lämna ut informationen till potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Raise Reach eller dess verksamhet. Investeraren samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

RAIRE Invest AB (publ), 556802-5612, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Anslagstavlan och inom ramen för Raise Reach tjänster. Om du har några frågor eller önskar mer information, kontakta oss på info@raisereach.com eller RAIRE Invest AB (publ), Box 5109, 102 43 Stockholm.

 

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Eftersom anmälan sker direkt med bolaget eller fondkommissionären och i en digital signeringsprocess så är teckningen därmed bindande och kan inte ångras när Investeraren signerat med BankID.

 

Tillgänglighet

Anslagstavlan kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Raise Reach ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.

 

Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal, som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Raise Reach kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter korrigering. Ett meddelande skickas ut till medlemmarna om att ändringar gjorts.

 

Risker

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som bolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Bolaget är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen som Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Bolaget.

Investeraren bör alltid samråda med expertis, såsom advokat, revisor, skatterådgivare, finansiella rådgivare och investeringsrådgivare, innan Investering genomförs. Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att avyttra aktien i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen sker i bolag som kan komma att vara olistade eller noterade varför Investeraren inte kan komma att kunna avyttra aktien på börs eller reglerad marknad. Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk.

 

Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av Användarvillkoren så gäller följande friskrivningar:

Raise Reach lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras på Anslagstavlan oavsett om detta härstammar från Bolag eller inte. Raise Reach tar varken direkt eller indirekt ansvar för Investeringserbjudandet och en Investering är enbart en angelägenhet mellan Investeraren och Bolaget och Raise Reach enbart är enbart att betrakta som en Anslagstavla. Raise Reach lämnar inte heller några garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Varken Raise Reach eller Anslagstavlan har någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över Bolaget, Investeraren eller Investeringserbjudandet. Raise Reach företräder varken Bolaget eller Investeraren, gör ingen bedömning av Bolaget och/eller Investeringserbjudandet samt ger inga som helst rekommendationer eller utlåtande till någon part avseende Investeringserbjudandet.

Investeraren åtar sig, utan begränsning i tid, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Raise Reach, dess koncern- eller intressebolag eller företrädare med anledning av (i) att Anslagstavlan ej är tillgänglig (ii) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iv) att Investeraren ej erbjudits att fullfölja en Investering (v) att Bolaget ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (vi) att åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vii) att Bolaget lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Raise Reach är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Raise Reach totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga ett prisbasbelopp beräknat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

 

Tvist

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Integritetspolicy

Denna policy (“Integritetspolicyn“) utgör en integrerad del av RAIRE Invest AB (publ) (556802-5612) (“Raise Reach“) Användarvillkor och avser behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. Integritetspolicyn beskriver hur Raise Reach samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den gäller från och med att den publiceras på Raisereach.com. Uppdateringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på Raisereach.com och Investeraren kommer att erhålla information via e-post för det fall större förändringar sker i Integritetspolicyn.

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person men inte information som anonymiserats eller aggregerats på ett sådant sätt att den (inte heller med hjälp av annan information) kan identifiera en specifik fysisk person.

De definitioner som anges i Integritetspolicyn ska ha samma innebörd som i Användarvillkoren, om inte annat framgår av sammanhanget.

Raise Reach är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via Anslagstavlan och inom ramen för de tjänster som tillhandahålls enligt Användarvillkoren samt ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med de principer som framgår av Integritetspolicyn.

Vilka uppgifter Raise Reach behandlar

När du registrerar ett konto via RaiseReach.com och godkänner Användarvillkoren accepterar du att dela med dig av vissa personuppgifter till Raise Reach och godkänner därmed att informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller i andra länder i eller utanför EU/EES.

Information Investeraren lämnar till Raise Reach

Raise Reach samlar in och sparar information som uppges i samband med registrering till Anslagstavlan och som du lämnar vid användande av Anslagstavlan, såsom vid fullföljandet av en Investering eller nyttjandet av andra tjänster eller verktyg som Raise Reach tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla. Information som avses omfattar till exempel:

 • Uppgifter som lämnas till Raise Reach vid registrering som medlem på Anslagstavlan, bestående av e-postadress, samt i vissa fall telefon- eller mobiltelefonnummer samt för- och efternamn.
 • För de fall en Investering genomförs via Anslagstavlan och uppgift lämnas om ditt personnummer, ekonomiska information i form av bankkontonummer samt eventuellt din folkbokföringsadress.
 • Information om ditt användande av Anslagstavlan, innefattande information om genomförda eller avbrutna reservationer, fullföljandet av Investeringar samt övriga aktiviteter hänförliga till ditt konto.
 • Information kring huruvida betalning för Investeringar har erlagts samt vilken ersättning du erhållit i form av utdelning, amortering, ränta eller återbetalning av en Investering.
 • Information och/eller korrespondens som skickas till Raise Reach, exempelvis i form av feedback eller uppgifter som lämnats till Raise Reach kundtjänst.
 • Dokumentation Raise Reach efterfrågat för att Raise Reach ska uppfylla sina åtaganden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan t.ex. behöva bekräfta din folkbokföringsadress, verifiera din identitet samt besvara frågor genom Raise Reach kundkännedomformulär.
 • Dokumentation som Raise Reach i övrigt efterfrågar med anledning av att det uppstått tveksamheter kring huruvida Användarvillkoren efterföljs.

 

Information som Raise Reach samlar in automatiskt

När du använder Anslagstavlan, andra tjänster som Raise Reach tillhandahåller, klickar på länkar i nyhetsbrev från Raise Reach eller på Anslagstavlan, insamlas automatiskt information som skickas från din dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att nyttja Anslagstavlan. Informationen är endast hänförlig till den enskilda Investeraren om Anslagstavlan nyttjas av en registrerad Investerare. Informationen består av anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, IP-adress, trafik till och från Anslagstavlan, annonsdata, hänvisande URL samt standardmässig information från webbloggar.

Information från utomstående part

Raise Reach kan komma att inhämta kompletterande uppgifter om dig från en tredje part, t.ex. säljarföretag eller dataleverantörer och lägga till uppgifterna i Raise Reach information om dig. Informationen kan innefatta kreditupplysningsinformation, information från domstolar och eller myndigheter. Information inhämtas dock endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Användning av personuppgifter

Syftet med behandlingen

Raise Reach behandlar dina personuppgifter med syftet att ge dig tillgång till Anslagstavlan, hantera det dagliga affärsbehovet, för övervakning- och analysändamål, för att erbjuda möjlighet att nyttja Raise Reach tjänster och verktyg, för att tillhandahålla kundservice och relevant information från Raise Reach bestående av bland annat erbjudande om nya Investeringar samt för marknadsföringsändamål. Grunden för Raise Reach behandling av dina personuppgifter är för Raise Reach berättigade intresse samt för att fullgöra det avtal som Användarvillkoren utgör mellan Raise Reach och Investeraren, för det fall en Investering fullföljs, det avtal enligt vilket Raise Reach agerar administrationsagent, för att fullgöra avtal med de Fastighetsbolag som erbjuder Investeringar samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Genom att acceptera Raise Reach Användarvillkor och därmed Integritetspolicyn godkänner du att Raise Reach behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Ge Investeraren tillgång till Anslagstavlan samt tillhandahålla kundservice, information om Investerarens konto, administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket, möjliggöra genomförandet av investeringar samt att i övrigt ge tillgång till de verktyg och tjänster som Raise Reach vid var tid kan komma att erbjuda.
 • Skicka information om de Investeringar som marknadsförs på Anslagstavlan, relevant information om tidigare Investeringar, informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Integritetspolicyn eller Raise Reach tjänster.
 • Att administrera, tillhandahålla, utveckla och säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet för att erbjuda dig en säker och effektiv upplevelse av Anslagstavlan och dess tillhörande tjänster.
 • Övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Raise Reach eller annans rättighet enligt Användarvillkoren, t.ex. för att förhindra, upptäcka och utreda säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna och eller annars olagliga aktiviteter.
 • Använda cookies eller annan spårningsteknik för att tillhandahålla tjänsterna och/eller arbeta med andra tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla tjänsterna. Se vidare i Användarvillkoren gällande Raise Reach användning av cookies.
 • Marknadsföra Raise Reach produkter och tjänster eller produkter från av Raise Reach utvalda samarbetspartners inom fastighetsbranschen samt tillhandahålla information om Raise Reach eventuella koncernbolags webbplatser och/eller tjänster, via e-post eller på annat sätt.
 • Föra statistik, utföra marknads- och kundanalyser samt utföra allmän affärs- och metodutveckling.
 • Möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Raise Reach eller dess verksamhet.
 • Genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor m.m., samt uppfylla andra skyldigheter som följer av lagar, förordningar eller interna föreskrifter.

Avsluta vår användning av personuppgifter

Om du inte önskar att motta erbjudanden om Investeringar eller marknadsföring från Raise Reach kan du kontakta Raise Reach på info@raisereach.comoch invända mot behandlingen. Återkallar du ditt godkännande av hanteringen av personuppgifter, eller utlämnandet av uppgifterna för de ändamål som specificeras i Integritetspolicyn, kan det medföra att Raise Reach inte kan ge dig tillgång till Anslagstavlan, de tjänster och eller den kundservice som Raise Reach tillhandahåller enligt denna Integritetspolicy och Användarvillkoren.

Utlämnande av personuppgifter

Raise Reach säljer inte vidare eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål (utöver vad som anges under punkt 3 ovan) utan ditt uttryckliga samtycke. Raise Reach lämnar ut dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla antagna policys. Dina personuppgifter kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

För uppfylla åtaganden enligt Användarvillkoren samt för de syften som anges under punkt 3 ovan kan Raise Reach komma att dela dina personuppgifter med:

 • Eventuella framtida koncernbolag till Raise Reach för tillhandahållandet av gemensamt innehåll samt gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga överträdelser av Raise Reach policys, ge vägledning kring koncernbolagens produkter, webbplatser, verktyg eller tjänster samt i enlighet med tillämplig lag.
 • Underleverantörer som Raise Reach nyttjar för att bedriva verksamheten, inklusive men inte begränsat till, IT-leverantörer, leverantörer av molntjänster, eventuell låneagent som företräder Investeraren i en Investering, betalningsinstitut eller andra företag för hantering av in- och utbetalningar i samband med Investeringar, utskick av lägesuppdateringar kring pågående Investeringar eller andra utskick som sker till Investeraren samt för drift av Anslagstavlan.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, annan myndighet eller behörig tredje man, för besvarande av frågor i samband med brottsutredningar eller annan aktivitet som kan medföra ett ansvar för Raise Reach eller dig. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer Raise Reach att lämna ut information som är relevant och nödvändig för eventuell utredning, såsom t.ex. namn, personnummer, e-postadress och IP-adress.
 • Information om Investerare till andra investerare/potentiellt annat företag för det fall Raise Reach ska avyttras till företaget eller fusioneras med sådant företag.

Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i Integritetspolicyn så kommer Raise Reach att informera dig om detta.

Cookies m.m.

När du besöker eller använder Anslagstavlan och eller andra verktyg eller tjänster, såsom t.ex. e-post, kan Raise Reach och dess leverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att skapa en snabbare och säkrare upplevelse för dig. För mer information om vilka cookies som Raise Reach använder se Användarvillkoren.

Åtkomst, granskning samt ändring av personuppgifter

Lösenordet är din nyckel till ditt konto och bör bestå av unika siffror, bokstäver och symboler. Du får inte avslöja ditt lösenord för en utomstående part. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto och ska omedelbart informera Raise Reach om Investerarens lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan granska och ändra vissa av dina personuppgifter i kontoinställningarna på Anslagstavlan och måste omedelbart uppdatera, alternativ meddela Raise Reach kundtjänst om dina personuppgifter ändras eller är felaktiga. Raise Reach kommer att uppfylla de rättigheter du har enligt lag avseende möjligheten att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Raise Reach sparar och behandlar dina personuppgifter på Raise Reach servrar i Sverige samt i andra länder i eller utanför EES. Raise Reach åtar sig att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter när informationen överförs till en plats utanför EES. Du godkänner att dina personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EES-området.

Raise Reach använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, utifrån den mängd samt känsligheten av de personuppgifter som behandlas, dels för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, eller förlust, radering eller annan skada av dina personuppgifter. Några ex. på säkerhetsåtgärder som Raise Reach använder är kryptering samt anonymisering av data, brandväggar samt behörighetskontroller för åtkomst till personuppgifter.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran kommer Raise Reach att avsluta ditt konto och så snart det är möjligt radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag. Raise Reach kan även stänga ner konton som används i strid med Användarvillkoren.

Personuppgifter hänförliga till stängda konton kommer vanligtvis att raderas eller anonymiseras efter att kontot stängts. Raise Reach kan komma att behålla personuppgifter hänförliga till stängda eller icke aktiva konton i följande situationer:

 • Raise Reach har ett berättigat affärsintresse och det är inte förbjudet enligt lag.
 • För de fall Investeraren har investerat i en Fastighetsinvestering som inte är återbetald och uppgifterna är nödvändiga för att genomföra återbetalning till Investeraren.
 • För att hantera en tvist och/eller tillse att Raise Reach Användarvillkor upprätthålls.
 • Då Raise Reach är skyldiga enligt lag att behålla personuppgifterna, såsom för efterlevnad av penningtvättslagstiftning.
 • För att vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt lag.

Oavsett vilka omständigheter som föreligger avseende dina personuppgifter kommer uppgifterna att hanteras på ett säkert sätt samt endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av de syften som anges i Integritetspolicyn.

Dina rättigheter

Du har rätt att erhålla närmare information om vilka personuppgifter Raise Reach behandlar om dig genom att begära ett registerutdrag. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Raise Reach. Du har även rätt att begära korrigering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga eller att personuppgifter om dig ska raderas. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för att kunna överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och du kan återkalla ditt godkännande genom att kontakta Raise Reach på info@raisereach.com.

Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter ska du kontakta Raise Reach på info@raisereach.com och ange ditt fulla namn och den e-postadress som användes vid registreringen. När en uppgift ändras eller raderas kommer du att informeras om att så skett inom en månad. Uppgifter som inte kan raderas kommer att pseudonymiseras.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du kontakta oss på: info@raisereach.com eller RAIRE Invest AB (publ.), Box 5109, 102 43 Stockholm. Om du anser att Raise Reach behandling av dina personuppgifter inte är korrekt kan du även kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. I Sverige är det Datainspektionen och du kan kontakta dem på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Still need help?

WRITE US