• Användarvillkor

Det är förknippat med stora risker att investera i onoterade tillväxt­bolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta tid innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Den information om bolagen som visas på Raise Reach kommer från bolagen själva och Raise Reach har inget ansvar för den informationen. Raise Reach genomför granskningar av bolagen och dess ledning men ansvaret ligger hos bolagens styrelser.

Vi är inte ett värdepappersbolag eller Corporate Finance företag. Vi jobbar modernt och integrerat med våra kunder där vårt gedigna nätverk är grunden för goda resultat. Kompetens, erfarenhet och högteknologiska Fintech-lösningar ihop med vår starka position på marknaden är nyckeln till framgång.

Raise Reach bedriver inte finansiell rådgivning eller annan tillståndspliktig verksamhet. Raise Reach är en finansiell kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster relaterade till IR, PR, kommunikation och nätverksbaserad finansiering (crowd funding). Raise Reach är inte mottagare eller förmedlare av de transaktioner som sker mellan konsumenter och bolagets kunder. Investeringar hos Raise Reach kunder är förenade med risk och pengar som investeras kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vår personal har inte rätt att varken rekommendera eller avråda ett finansiellt beslut, vår uppgift är att lägga fram så mycket fakta som möjligt och visa på förutsättningarna för en transaktion med våra kunder.

 


RAIRE INVEST AB (publ)

Centralplan 15
111 20 Stockholm, Sweden
08-550 055 60
info@raisereach.com

Allmänt

Genom godkännandet av dessa ”användarvillkor för raisereach.com” (”Användarvillkoren”) betraktas du som en ”Investerare” (så som nedan definieras) och du intygar därmed att:

Du är intresserad av att framgent erhålla erbjudanden om investeringar i onoterade och noterade värdepapper emitterade av publika aktiebolag.

Du minst är 18 år gammal, att du godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet samt att du är bosatt, folkbokförd samt obegränsat skattskyldig inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

För det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, att du är behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda företaget vid dessa Användarvillkor samt att du på företagets vägnar samt för egen del godkänner Användarvillkorens samtliga skrivningar och klausuler i dess helhet.

Representerar ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form dvs inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande.

 

Om Raise Reach™

Raise Reach driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) bestående av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på raisereach.com (”Anslagstavlan”) har anmält sitt intresse för emissioner och i övrigt godkänt Användarvillkoren (”Investerare”). Anslagstavlan utgör en länk mellan bolag i behov av kapital (”Bolag”) och Investerarna. I inloggat läge på Anslagstavlan har Investeraren möjlighet att fylla i en teckningssedel och/eller anmäla intresse för specifika Investeringar. Investeraren undertecknar en separat distribuerad elektronisk teckningssedel. Anmälan är att betrakta som en teckningssedel och är bindande för Investeraren. Juridisk bundenhet uppstår först i samband med undertecknandet av den elektroniska teckningslistan.

Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs och administreras av RAIRE Invest AB (publ) (556802-5612), Centralplan 15, 111 20 Stockholm (”Raise Reach”). Raise Reach är, eller har ansökt om att bli, registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Raise Reach utgör en renodlad länk mellan Investerare och Bolaget innebärande att Raise Reach varken direkt eller indirekt driver, förvaltar, äger eller ansvarar för någon Investering. Raise Reach hanterar inget kapital och mottager inga betalningar.

 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt. Detta regleras i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med anledning av detta så åtar sig Investeraren att korrekt, fullständigt och sanningsenligt besvara frågorna i det kundkännedomsformulär i samband med registrering. Vidare så sker identitetskontroll innan en Investering slutförs genom att den elektroniska teckningslistan i Scrive undertecknas med hjälp av BankID.

Som ett led i Raise Reach åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form – inte som befullmäktigad, bulvan, uppdragstagare eller liknande. Kontakta Raise Reach på info@raisereach.com för eventuella frågor om detta.

 

Investerare utanför Sverige/EES

Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

Inga Investeringar har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land. Inga Investeringar riktar sig, varken direkt eller indirekt, till (i) personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt eller (ii) sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken erbjudandet om Investering, teckningsanmälan eller annan information får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

 

Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor, lagar och allmänt accepterade normer.

Investeraren åtar sig att inte sprida eller vidarebefordra information, material eller erbjudanden kopplade till Investeringar till allmänheten eller till tredje man som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ska tillse att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje man samt är skyldig att omedelbart informera Raise Reach för det fall inloggningsuppgifterna förloras eller hamnar i orätta händer.

Raise reach förbehåller sig rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som ”Investerare” för det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller för det fall Investerarens agerande, enligt Raise Reach uppfattningar, direkt eller indirekt skadar eller riskerar att skada Raise Reach och/eller Anslagstavlan.

 

Immateriella rättigheter

Investeraren är medveten om att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och åtar sig att inte använda eller nyttja dessa. Raise Reach upplåter, varken direkt eller indirekt, någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter och övrigt innehåll som finns på Anslagstavlan.

 

Personuppgifter

Raise Reach behandlar Investerarens personuppgifter, information om användandet av Anslagstavlan och andra uppgifter som anges vid registrering och senare vid bruk av Anslagstavlan, fullföljandet av Investeringar eller i kontakt med Raise Reach. Investeraren godkänner att Raise Reach behandlar personuppgifter i syfte att (i) Investeraren ska erhålla relevant information och erbjudanden från Raise Reach och av Raise Reach valda samarbetspartners (ii) administrera, tillhandahålla och utveckla Anslagstavlan, Raise Reach samt de tjänster som dessa erbjuder eller framgent kan komma att erbjuda (iii) administrera Investerarens medlemsstatus i Investerarnätverket (iv) marknadsföra Raise Reach, och Raise Reach samarbetsparters, produkter och tjänster samt för att informera om uppdateringar av Anslagstavlan, Användarvillkor och Raise Reach tjänster (v) analysera Investerarens användning av Anslagstavlan samt fullföljda Investeringar (vi) säkerställa Anslagstavlans tekniska funktionalitet, föra statistik, övervaka att Anslagstavlan inte används i strid mot Användarvillkoren samt för att tillvarata Raise Reach eller annans rättighet enligt Användarvillkoren (vii) möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Raise Reach eller dess verksamhet (viii) utföra marknads- och kundanalyser (ix) utföra allmän affärs- och metodutveckling (x) uppfylla sina åtaganden vad gäller motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism vilket bland annat inkluderar insamlande av information från kundkännedomformulär, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, FN:s sanktionslistor samt PEP-listor etc samt (x) uppfylla andra skyldigheter enligt lag, förordning eller interna föreskrifter. Investeraren godkänner att Raise Reach utsedda samarbetspartners behandlar Investerarens personuppgifter. Investeraren har rätt att högst en gång om året erhålla information om hur Raise Reach behandlar uppgifter om Investeraren. Begäran ska göras skriftligen och ingen ersättning ska lämnas till Raise Reach. Investerare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Investerare önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska Investeraren kontakta Raise Reach på info@raisereach.com och ange sitt fulla namn och, om möjligt, det användarnamn och den e-postadress som användes vid registreringen.

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Investeraren till att Raise Reach eller Raise Reach samarbetspartners riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Investeraren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Raise Reach på info@raisereach.com

För att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor har Raise Reach rätt att lämna ut information om Investerare till myndigheter såsom Skatteverket samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till Raise Reach som kan komma att behandla personuppgifter för Raise Reach räkning. Raise Reach har även rätt att lämna ut informationen till potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Raise Reach eller dess verksamhet. Investeraren samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

RAIRE Invest AB (publ), 556802-5612, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Anslagstavlan och inom ramen för Raise Reach tjänster. Om du har några frågor eller önskar mer information, kontakta oss på info@raisereach.com eller RAIRE Invest AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm.

 

Ångerrätt enligt Distansavtalslagen

Denna punkt är enbart tillämplig på Investerare som är fysiska personer och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person. Eftersom anmälan sker direkt med bolaget eller fondkommissionären och i en digital signeringsprocess så är teckningen därmed bindande och kan inte ångras när Investeraren signerat med BankID.

 

Tillgänglighet

Anslagstavlan kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Raise Reach ansvarar inte under några omständigheter för eventuella konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.

 

Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal, som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Raise Reach kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter korrigering. Ett meddelande skickas ut till medlemmarna om att ändringar gjorts.

 

Risker

Varje Investeringserbjudande är unikt, varför det är av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar såväl Investeringserbjudandet som bolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Bolaget är ansvarigt för såväl genomförandet och förvaltandet av Investeringen som Investeringserbjudandet i sin helhet, inklusive men ej begränsat till dess villkor, prognoser och eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats och godkänts av Bolaget.

Investeraren bör alltid samråda med expertis, såsom advokat, revisor, skatterådgivare, finansiella rådgivare och investeringsrådgivare, innan Investering genomförs. Investeraren är medveten om att Investeringserbjudandet, vid bristande intresse eller av annan anledning, när som helst kan komma att avbrytas. Investeraren är medveten om att möjligheten att avyttra aktien i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen sker i bolag som kan komma att vara olistade eller noterade varför Investeraren inte kan komma att kunna avyttra aktien på börs eller reglerad marknad. Investeraren är tillfullo ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta. Investeraren är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investerat kapital kan gå förlorad. Investeraren är även medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk.

 

Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som i övrigt framgår av Användarvillkoren så gäller följande friskrivningar:

Raise Reach lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll, information, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras på Anslagstavlan oavsett om detta härstammar från Bolag eller inte. Raise Reach tar varken direkt eller indirekt ansvar för Investeringserbjudandet och en Investering är enbart en angelägenhet mellan Investeraren och Bolaget och Raise Reach enbart är enbart att betrakta som en Anslagstavla. Raise Reach lämnar inte heller några garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Varken Raise Reach eller Anslagstavlan har någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över Bolaget, Investeraren eller Investeringserbjudandet. Raise Reach företräder varken Bolaget eller Investeraren, gör ingen bedömning av Bolaget och/eller Investeringserbjudandet samt ger inga som helst rekommendationer eller utlåtande till någon part avseende Investeringserbjudandet.

Investeraren åtar sig, utan begränsning i tid, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Raise Reach, dess koncern- eller intressebolag eller företrädare med anledning av (i) att Anslagstavlan ej är tillgänglig (ii) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iv) att Investeraren ej erbjudits att fullfölja en Investering (v) att Bolaget ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (vi) att åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vii) att Bolaget lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Raise Reach är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Raise Reach totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga ett prisbasbelopp beräknat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

 

Tvist

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister med anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

RAIRE Invest AB (publ) och dotterbolag bevakar dina rättigheter. Vi har system och teknologiska lösningar som försäkrar att Raise Reach™ och externa partners följer aktuell datalagstiftning. Denna policy presenterar en översikt över vilken typ av data som lagras, i vilket syfte och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas.

 

I Personuppgifts­lagen regleras hur person­uppgifter hanteras och syftar till att skydda människor mot att deras personliga uppgifter hanteras kränkande eller på annat sätt olämpligt.

Raise Reach sparar de uppgifter som lämnas till oss av våra medlemmar när de registrerar sig eller kompletterar vid senare tillfällen. Ibland kompletterar vi dessa uppgifter med andra privata eller offentliga register.

Raise Reach är ålagt att spara vissa uppgifter samt i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med rådande lagar och förordningar. Utöver dessa krav delar vi inte med oss av dina personliga data till tredje part.

Vi syftar till att skydda din personliga data enligt god standard och praxis men kan inte garantera säkerheten i de data som lämnas online. Vissa risker vad avser information existerar alltid vid användande online tjänster.

Om Du är intresserad av vilka uppgifter som vi håller för din räkning var god kontakta Raise Reach på:

RAIRE Invest AB (publ)

Centralplan 15
111 20 Stockholm, Sweden
08-550 055 60
info@raisereach.com